ပိုးအိစံ - ပိုးအိစံဆိုတာ [ြမူးြမူးြကွြကွြမန်မာ့သံ] | Mr.Ehlar
Posted by : Eh Lar Tuesday, February 14, 2012


၀၁။ ေကျာင်းပိတ်ရက်
၀၂။ ပန်းရည်ဘဏ်တိုက်
၀၃။ စကား၀ါေြမ
၀၄။ ပန်းကမ္ဘာေမှျာ်စင်
၀၅။ အတွယ်အတာ
၀၆။ မီးပံုပွဲ

Download Hulk Share Links
01 Kyaung Pate Yet.mp3
02 Pan Yi Bank Taite.mp3
03 Sa Kar War Myay.mp3
04 Pan Ka Bar Mway Sin.mp3
05 A Twal A Tar.mp3
06 Mee Pone Pwae'.mp3[Download Whloe Album] Mirrorcreater

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Songs of the Week! (Apr 16, 2014)

Click [Here!] to find more: Songs of the Week!

Featured Entries

Remembering

Recent Posts

Chat Box

Recent Comments

Blog Archive Calendar

Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

- Copyright © Mr.Ehlar - Powered by Blogger - All Rights Reserved.