{သြကင်္န်မိုး} ရုပ်ရှင်သီချင်းများ | Mr.Ehlar
Posted by : Eh Lar Sunday, March 25, 2012


၀၁။ အဖွင့်စကားေြပာ – တင်တင်ြမ
၀၂။ ြမူေမှာင်ေ၀ကင်း – သန်းြမတ်စိုး
၀၃။ ေနွဦးေရွှမန်းမာလာ – သန်းြမတ်စိုး၊ ဟန်တင်၊ ဖိုးညိုြမ၊ ြမတ်၀တ်ရည်
၀၄။ နှုတ်ခွန်းဆက် – အဖွဲ့
၀၅။တစ်ဖက်သားအချစ် – ေအးေအးခိုင်
၀၆။ ချစ်အာရံု – သန်းြမတ်စိုး
၀၇။ နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမှျ – သန်းြမတ်စိုး + ြမတ်၀တ်ရည်
၀၈။ ညချမ်းသဘင် – ြမတ်၀တ်ရည်
၀၉။ နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမှျ – ေနေအာင် + ေအးေအးခိုင်
၁၀။ အနုပညာပန်းတိုင် – ဟန်တင် + ြမတ်၀တ်ရည်
၁၁။ စိန်ေဗဒါပတ်စမ်း [တီးလံုး]
၁၂။ ေရွှမန်းသူ – ေမရွက်၀ါ
၁၃။ ေပျာ်ပါေစ [တီးလံုး]
၁၄။ ေနွအလှ – ေဇာ်၀မ်း
၁၅။ နှစ်သစ်မဂင်္လာ – ဟန်တင်
၁၆။ ညိုြမ - ေမရွက်၀ါ
၁၇။ ပိေတာက်တစ်မျက်နှာ – ေဇာ်၀မ်း
၁၈။ ေနွဦးကဗျာ – မီမီ၀င်းေဖ
၁၉။ နှုတ်ခွန်းဆက် – သန်းြမတ်စိုး + ြမတ်၀တ်ရည်
၂၀။ သြကင်္န်မိုး

အေပါ်လင့်ခ်ပျက်ေနပါတယ်။ ဒီမှာ ေဒါင်းပါ။

[Download Whole Album]

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Songs of the Week! (Apr 16, 2014)

Click [Here!] to find more: Songs of the Week!

Featured Entries

Remembering

Recent Posts

Chat Box

Recent Comments

Blog Archive Calendar

Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

- Copyright © Mr.Ehlar - Powered by Blogger - All Rights Reserved.