အသက်မဲ့စကား [Lyrics n Chords] | Mr.Ehlar
Posted by : Eh Lar Saturday, April 28, 2012


အသက်မဲ့စကား သီချင်းတီးြကည့်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကိုအရင်က ကွျန်ေတာ်ဇာတ်၀င်ေတးအြဖစ်တင်ထားပါတယ်။ ဒီမှာ ြကည့်လိုက်ပါ။ အခုအဲ့ဒီသီချင်းကို တီးြကည့်တယ်။ ဒီဇိုင်းပုံလုပ်လိုက်တယ်။ နားေထာင်ြကည့်ပါ။ တီးတတ်ရင်တီးြကည့်ပါလို့ေြပာချင်ပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ။

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Songs of the Week! (Apr 16, 2014)

Click [Here!] to find more: Songs of the Week!

Featured Entries

Remembering

Recent Posts

Chat Box

Recent Comments

Blog Archive Calendar

Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

- Copyright © Mr.Ehlar - Powered by Blogger - All Rights Reserved.