March 2012 | Mr.Ehlar

Archive for March 2012

Windows 7 Desktop Context Menu မှာ Windows 8 Win+X Menu ထည့်ြခင်း


Windows 7 Desktop Context Menu မှာ Windows 8 Win+X Menu ထည့်ြခင်း ဆိုတာကဘာလဲေလ့လာြကည့်ရေအာင်ဗျာ။ ဒါေလးရဖို့ကွျန်ေတာ်ေတာ်ေတာ်ြကိုးစားလိုက်ရပါတယ် :) ။ ြကိုးစားရတာေတွေတာ့ထည့်မေြပာေတာ့ပါဘူး။ အကုန်လံုးြကိုးစားေနရတာပဲ။ စိတ်၀င်စားရင် ေလ့လာရမယ်။ သိချင်ရင်သိေအာင်ြကိုးစားရမှာပါပဲ။ အဲ့ဒါထားလိုက်။ အခု Windows 7 Desktop Context Menu မှာ Windows 8 Win+X Menu ထည့်ြခင်းဆိုတာေလးြကည့်ရေအာင်ဗျာ။ ပထမဦးဆံုး Windows 8 Win+X ဆိုတာေလးသိေအာင်နည်းနည်းေလးေြပာမယ်။ ဘယ်လိုေြပာရမလဲ? :) သူငယ်ချင်းတို့ Windows 8 Beta ကိုသံုးေနြပီဆိုရင် Quick Access Menu Win+X Menu ကိုသိေနပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ Windows 7 Taskbar မှာ Start button ရှိတယ်။ သံုးတဲ့သူေတွသိပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ Windows 8 Taskbar မှာ Microsoft က Start button အစား Taskbar ရဲ့ဘယ်ဘက်ေထာင့်မှာ Mouse ေထာက်လိုက်ရင် Thumbnail ေတွေပါ်လာမယ်။ အဲ့ဒါ Windows 8 Win+X Menu လို့ေခါ်ရမှာေပါ့။ အဲ့ဒါေလးကို Windows 7 Desktop Context Menu မှာထည့်ြကည့်ရေအာင်ဗျာ။


Registry Editor မှာသွားလုပ်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့သွားလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်ေြပာရင် သူငယ်ချင်းတို့ေခါင်းကိုက်သွားလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါေြကာင့်အလွယ်ဆံုးအသင့်သံုးရတာေလးေတွပဲ တင်ေပးလိုက်မယ်။

Win+X Menu Icons နဲ့ပါတဲ့ဟာေတွအရင်တင်ေပးလိုက်မယ်။ ဒါက Windows 7 Desktop Context Menu မှာ Windows 8 Win+X Menu ကိုအေပါ်မှာထည့်တာြဖစ်ပါတယ်။


ဒါက Windows 7 Desktop Context Menu မှာ Windows 8 Win+X Menu ကိုအလယ်မှာထည့်တာြဖစ်ပါတယ်။ဒါက Windows 7 Desktop Context Menu မှာ Windows 8 Win+X Menu ကိုေအာက်မှာထည့်တာြဖစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါေတွက Icons နဲ့ြဖစ်ပါတယ်။ Icons မထည့်ဘူးဆိုရင်ေတာ့ေအာက်မှာြကည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက Windows 7 Desktop Context Menu မှာ Windows 8 Win+X Menu ကိုအေပါ်မှာထည့်တာြဖစ်ပါတယ်။ဒါက Windows 7 Desktop Context Menu မှာ Windows 8 Win+X Menu ကိုအလယ်မှာထည့်တာြဖစ်ပါတယ်။ဒါက Windows 7 Desktop Context Menu မှာ Windows 8 Win+X Menu ကိုေအာက်မှာထည့်တာြဖစ်ပါတယ်။ေဒါင်းြပီးစမ်းြကည့်ပါ။ အဲ့ဒါပါပဲခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ် ။ ။
Monday, April 2, 2012
Posted by Eh Lar
Tag :

B.o.B vs. Bobby Ray - Where Are You [Lyrics]


ကွျန်ေတာ်ြကိုက်တဲ့ B.o.B နဲ့ Bobby Ray ဆိုထားတဲ့ Where Are You သီချင်းပါ။ သီချင်းနဲ့ သီချင်းစာသားထည့်ထားပါတယ်။ နားေထာင်ြကည့်ပါဦးခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။B.o.B vs. Bobby Ray - Where Are You [Lyrics]
[B.o.B]
Whatever happened to Bobby Ray, he used to be here for us
Then he got famous and left all of his fans in the dust
We never hear from you, you’re constantly changing
And your relatives always miss you at family occasions
And your mother misses you too
Since all the fortune you’ve been too busy recording
Now she feels unimportant and your daddy’s been going through it
Since he lost his mother
The least you could do is call him and show him, you support him
I never thought you would sell out
You’re becoming so cocky
I asked you for a picture after your show
You walked right by me, I’m like
Aint this the dude that said that it aint about the price tag
Now on your records all that you do is brag
Come on Bob, I thought you was better than that dog
What happened to Cloud 9 and Generation Lost
You were my idol, just when I thought I give up on everything
I heard you play this familiar melody (melody, melody, melody…)

I heard you play this familiar melody (melody, melody, melody…)
(melody, melody, melody…)

[Bobby Ray]
Whatever happened to B.o.B. he once was my favourite
I swear to God that I had all of his mixtapes on my player
He was hood, but sooo different at the same time
It was like a breath of fresh air, everytime he rhymed
And everybody was on him and the world fell in love
The girls, the money, the lifestyle
All the above
I guess he’s stopped giving a fuck
For all of his little people
With your shades on, we can’t even see you
Is that what happens, when somebody makes it off of rapping
They taste the fame and change likes it just automatic
Where’s the integrity? you on that other shit
You don’t even sound the same, I liked your other shit
But we’ll stand beside you, cause somewhere deep inside you
There’s more than what meets the eye
I swear on the Bible you were my idol
Just when I thought I give up on everything
I heard you play this familiar melody (melody, melody, melody…)

I heard you play this familiar melody (melody, melody, melody…)
(melody, melody, melody…)

I watched my whole life change in a couple of years
Who woulda ever thought I woulda caught the world by the ears
I swear, this shit is so much bigger than I had figured
But if it wasn’t meant to be this wouldn’t be my career
It’s like, people only see it, the way it appears
But they never see the ropes and the pulleys and the gears
Blood sweat and tears, we cry but always swear there’s tears
In the middle of this rap game on the battle field
All of these shock jock interviews, tryna phone me
You never know who’s gonna play you and make you look phoney
I live and die for my team, these niggas are more than my homies
We put it all on the line, we gave up all our belongings for this rap shit
Cause at the end of the day, it aint just rap shit
I call it making a way for our survival
Just when I thought I gave up on everything
I dreamed about this familiar melody (melody, melody, melody…)

I dreamed about this familiar melody (melody, melody, melody…)
(melody, melody, melody…)
I dreamed about this familiar melody (melody, melody, melody…)

Show A Different Image On Mouse Hover For Blogger


Post ေခါင်းစဉ်ြကည့်ြပီး သူငယ်ချင်းချင်းတို့နားလည်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ေအာက်မှာြကည့်လိုက်ပါ။ တင်ထားတဲ့ပံုကိုလည်းေထာက်ြကည့်ပါ။ ကိုယ့် Blog မှာလည်း Show A Different Image On Mouse Hover ပံုထည့်ချင်ရင်ေအာက်ပါအတိုင်းလုပ်ြကည့်နိုင်ပါတယ်။ ။

ပထမဦးဆံုးကိုယ့် Blog မှာကိုယ်တင်ချင်တဲ့ပံုကို ေအာက်ပါအတိုင်းတင်ြကည့်ပါ။

<a href="http://www.ehlar.com/"><img onmouseover="this.src='http://2.bp.blogspot.com/_kgjkHYl_BMU/StFea9vrZRI/AAAAAAAABzE/ZFAWcarFx9c/cimg0788.jpg'" onmouseout="this.src='http://4.bp.blogspot.com/_kgjkHYl_BMU/StFeCTsD3cI/AAAAAAAABy8/xiywy75hX6Y/cimg0780.jpg'" src="http://4.bp.blogspot.com/_kgjkHYl_BMU/StFeCTsD3cI/AAAAAAAABy8/xiywy75hX6Y/cimg0780.jpg" /></a>

ပံုနှစ်ပံုလိုပါမယ်။ အဲ့မှာ အနီေရာင်နဲ့ြပထားတဲ့ေနရာမှာသူငယ်ချင်းတို့ Url ပံုလင့်ေတွနဲ့ြပန်ထည့်ပါ။ ေသချာြကည့်ေနာ်။ အဲ့ဒီအတိုင်းတင်လို့အဆင်ေြပတယ်ဆိုရင်ေအာက်ပါအတိုင်းလုပ်စရာမလိုေတာ့ပါဘူး။

ေနာက်တစ်နည်းကေတာ့ Blogger Dashboard ► Design ► Edit HTML ►Expand Widget Templates ကိုအမှန်ြခစ်ေပးြပီး </body> ကိုရှာပါ။ </body> ေတွ့ရင်ေအာက်က Code ကို </body> ရဲ့အေပါ်မှာထည့်ြပီး Save Template နိုပ်လိုက်ပါ။

<script type="text/javascript">

//<![CDATA[function pat_getByClass(c){

ems=new Array();e=document.getElementsByTagName('*');pattern=new RegExp('(^|\\\\s)'+c+'(\\\\s|$)');

for(i=0,j=0;i<e.length;i++)if(pattern.test(e[i].className)){ems[j]=e[i];j++;}

return ems;

};function ps_flipit(){

var c = pat_getByClass('flipit');

for(i=0;i<c.length;i++){

c[i].firstChild.onmouseover=function(){

this.style.display='none';

this.parentNode.lastChild.style.display='';

};

c[i].lastChild.onmouseout=function(){

this.style.display='none';

this.parentNode.firstChild.style.display='';

};

}

}ps_flipit();//]]>

</script>

ေနာက်ပံုတင်ရင်ေအာက်ပါအတိုင်းတင်နိုင်ပါတယ်။

<table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"><tbody><tr><td><center><div class="flipit"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_kgjkHYl_BMU/StFeCTsD3cI/AAAAAAAABy8/xiywy75hX6Y/s320/cimg0780.jpg"><img id="Sis" alt="" style="cursor: pointer;" src="http://4.bp.blogspot.com/_kgjkHYl_BMU/StFeCTsD3cI/AAAAAAAABy8/xiywy75hX6Y/s320/cimg0780.jpg" border="0" /></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" style="display: none;" href="http://2.bp.blogspot.com/_kgjkHYl_BMU/StFea9vrZRI/AAAAAAAABzE/ZFAWcarFx9c/s320/cimg0788.jpg"><img id="Sis" alt="" style="cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_kgjkHYl_BMU/StFea9vrZRI/AAAAAAAABzE/ZFAWcarFx9c/s320/cimg0788.jpg" border="0" />
</a></div></center></td></tr></tbody></table>

အနီေရာင်နဲ့ြပထားတဲ့ေနရာမှာကိုယ်ထည့်ချင်တာနဲ့ေသချာဂရုစိုက်ြပီးြပန်ထည့်ပါ။ အဲ့ဒါပါပဲခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ။


Posted by Eh Lar

ပထမဆံုးချစ်တာ ... နင် [ဇာတ်၀င်ေတး]


ပထမဆံုးချစ်တာ ... နင် ဇာတ်၀င်ေတးကေတာ့ သူငယ်ချင်းတို့ City FM 7th Anniversary Album မှာြကားဖူးတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ အဲ့ဒီသီချင်းက ေရဗက္ကာ၀င်းဆိုထားတဲ့ အရင်လိုပဲ အရင်အတိုင်းပဲ သီချင်းြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ဇာတ်ကားထဲမှာေတာ့ အရင်လိုပဲ အရင်အတိုင်းပဲ သီချင်းကို ဟန်မင်း ြပန်ဆိုထားပါတယ်။ ေရဗက္ကာ၀င်း ဆိုထားတာလည်းထည့်ထားတာေတွ့ရပါတယ်။ ပထမဆံုးချစ်တာ ... နင် ဇာတ်ကားမှာသရုပ်ေဆာင်မင်းသား၊ မင်းသမီးကေတာ့ ေြပတီဦး နဲ့ ၀တ်မှုန်ေရွှရည်ြဖစ်ပါတယ်။ {အချစ်ြကီးသူကရှံုးတာပဲ ေရှးလူေတွဆံုးမြက(ထား) တယ် ဘယ်တတ်နိုင်မလဲေနာ်} နားေထာင်ြကည့်ပါဦးခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ။


အရင်လိုပဲ အရင်အတိုင်းပဲ - ဟန်မင်းအရင်လိုပဲ အရင်အတိုင်းပဲ - ေရဗက္ကာ၀င်း

Posted by Eh Lar

Windows 7 Main Clock မှာ အြခားနိုင်ငံက Time Zones ေလးေတွထည့်ချင်ရင်


Windows Vista သံုးတုန်းကေတာ့ Vista Main Clock မှာ အြခားနိုင်ငံက Time Zones ေလးေတွထည့်ချင်ရင် ဆိုြပီး Post တင်ဖူးတယ်။ အဲ့ Post က ဒီေနရာမှာ ြကည့်နိုင်ပါတယ်။ Windows 7 သံုးေတာ့မေရးြဖစ်ဘူး မေရးြဖစ်တာကလည်း လုပ်နည်းက လွယ်လို့မေရးတာပါ။ အခု Windows 7 Main Clock မှာ အြခားနိုင်ငံက Time Zones ေလးေတွထည့်ချင်ရင် ဆိုြပီး Post တစ်ခုရှိေအာင်တင်ေပးလိုက်ပါတယ်။ မသိတဲ့သူေတွအတွက်ပါ။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ။

Taskbar ေပါ်က Windows 7 Main Clock ကိုနိုပ်ြပီး Change Date and Time settings ကိုသွားပါ။ Main Clock ကို Right-Click ြပီး "Adjust Date/Time" ကိုနိုပ်လည်းရပါတယ်။


ေနာက် Additional Clocks tab ကိုသွားပါ။ အဲ့မှာ Show this clock ေတွမှာ ကိုယ်ြကိုက်တဲ့ Time Zones ကိုေရွးြပီး နာမည်ထည့် ြပီးေတာ့ Apply/OK နိုပ်လိုက်ရင် ရပါြပီ။ ။

Posted by Eh Lar
Tag :

Songs of the Week(s)


ကွျန်ေတာ်အရင်တင်ထားတဲ့ Songs of the Week ေတွကိုနားမေထာင်လိုက်ရတဲ့သူေတွအတွက် ြပန်တင်ေပးလိုက်ပါတယ်။ေဒါင်းလင့်ခ်ေတွလည်းထည့်ေပး
လိုက်ပါတယ်။ ကွျန်ေတာ်ဆိုဒ်မှာ Songs of the Week ကို 01/25/2012 မှာစတင်ပါတယ်။
အခု ၄ လ ေရာက်ြပီဆိုေတာ့ ဘယ်နှစ်လရှိြပီလည်းသူငယ်ချင်းတို့သိမှာပါ :) ။ ကွျန်ေတာ်တင်ထားတဲ့ Songs of the Week ေတွမှာေဒါင်းလင့်ခ်မထည့်ထားပါဘူး။ Songs of the Week ထဲကသီချင်းေတွြကိုက်လို့ ေဒါင်းလင့်ခ်လာေတာင်းြကတဲ့သူေတွရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါေြကာင့် Songs of the Week(s) ကိုတင်ေပးလိုက်ရတာပါ။ ေအာက်ပါသီချင်းေတွကေတာ့ ကွျန်ေတာ်တင်ထားတဲ့ Songs of the Week ေတွပါ။ 01/25/2012 ကေန အခုြပထားတဲ့ Player အထိေပါ့။ သီချင်းများြကိုက်ရင် နားေထာင်ပါ။ ေနာက် ေဒါင်းပါ။ ေနာက် Like ပါ။ ေနာက် Share ပါ။ ေနာက် Comment ေပးပါ :) ။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ။


Songs of the Week (01/25/2012)

Can U Keep Up - Busta Rhymes ft. Twista
လွှမ်းပိုင်ဆိုတဲ့ငါ (ေလဆင်နှာေမာင်း) - လွှမ်းပိုင်


Songs of the Week (01/29/2012)

Club On Fire - Drake ft. Lil Wayne & Eminem & Young Marquis
ေရေြမြခားချစ်သူေလး - ေကျာ်ထွဋ်ေဆွ၊ ရဲေလး၊ ရသ၊ ေဂျာက်ဂျက်၊ ထိန်၀င်း၊ အာဘွိုင်း
You And I- Unknown
ေနာက်ထပ်ေတွ့ချင်တယ် - စန္ဒီ ft. Hurricane


Songs of the Week (2/2/2012)


ေဟ့ေကာင်မေလး - ေပါက်စီ
ဟိုတုန်းကလို - အယ်နီရှိုင်း
စာြကိုးစားပါကွာ - ေပါက်စီ၊ ခန့်သူ၊ ြဖိုးသီဟ၊ ဆူဇီ၊ သဇင်၊ အိမ့်ချစ်
အချစ်များလက်ေဆာင် - အယ်စတာေဒွး


Songs of the Week (2/11/2012)

အမှတ်တရေန့ - ဆိုေတး
For Baby - ရဲေလး
စံနန်းသခင် - D Mo
၀န်ခံပါ - ပူစူး
အာဒံဧ၀ - ရိန်မိုး
{မ} နားဆင်ဖို့ - ေရွှထူး ft. Doepat
L.O.V.E (Kg Ma Lay) - ရဲရင့်ေအာင်
ချစ်သူ - ရိန်မိုး
၁၂၃ - Oasix ft. ေရွှထူး
စကားလံုးမဲ့ပံုြပင် - The Littl3
အမုန်းြပုစားတဲ့အချစ် - ရိန်မိုး
First Love - ပိုပို၊ BK
သူငယ်ချင်းအတွက် - ေကာင်းေကာင်း
ေန့ရက်တိုင်းချစ်ေနမယ် - ရိန်မိုး
တစ်ကယ့်ပံုြပင် - ရိုးရာ
မင်းအနားမှာေနချင်တယ် - Air Air ft. MHL
အချစ်ေ၀း - လင်းနစ်
အေဆာင်သူည - KT, CN, ZH
ကမ္ဘာငယ်ေလး - Nine One ft. အိမ့်ချစ်
One Place For Me - Roll One, MHL, ေဇရဲSongs of the Week (2/17/2012)

In This - Ace Hood ft. DJ Christion & Fat Joe & Famous Kid Brick
ကြကိုး - စန္ဒီြမင့်လွင် ft. J-Me, Ar-T
Abel Miller - Twilight (Remix)
Akcent - Im Sorry (Radio Edit)
ေစာေသးတယ် - ကိကိ၊ ထိန်၀င်း


Songs of the Week (2/25/2012)

Never Lost - B.O.B ft. Coldplay
အြဖူနဲ့အမည်း - စန္ဒီ ft. ေဂျက်ဂျက်
Best Friend - Jason Chen
Welcome to 65 - KHS, J-Me, Lin Pin Hein
Stevie Hoang ft. AZIATIX - So Incredible
I Love You - ေရွှထူး

Player ေတွများေနတယ် Post အရမ်းေလးေနမှာစိုးလို့ အဲ့ေလာက်ပဲတင်ေပးလိုက်ပါတယ်။ ကျန်တာေတွလည်း ေနာက်များမှာေပါ့ဗျာ။ တင်ေပးပါဦးမယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ။
Sunday, April 1, 2012
Posted by Eh Lar

ေဇယျာနိုင် - ၀ါဆိုမိုးနဲ့ြပန်ခဲ့ပါ


၀၁။ ရင်ခုန်ဖူးတဲ့မိုးရာသီ
၀၂။ ေမာင့်အချစ်ငယ်ေဖာ်
၀၃။ ပန်းေြကွလမ်းမှချစ်သက်ေသ
၀၄။ ေခတ်သစ်မနှင်းဆီ
၀၅။ ၀ါဆိုမိုးနဲ့ြပန်ခဲ့ပါ
၀၆။ ေငွ
၀၇။ ဘယ်ရပ်ဌာေနသံုးရာသီ
၀၈။ ခဏေလးေ၀းေတာင်လွမ်းေနတာပါ
၀၉။ အချစ်ဆံုးယု
၁၀။ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့အားေပးေဖာ်

4shared Download Links
01 Yin Khone Puu Tae' Moe Yar Thi.mp3
02 Mg A Chit Nge Phaw.mp3
03 Pan Kway Lann Ma Chit Thet Thay.mp3
04 Kit Thit Ma Ninn Si.mp3
05 War So Moe Nae' Pyan Kae' Par.mp3
06 Money.mp3
07 Bal Yat Htar Ni Thone Yar Thi.mp3
08 Ka Na Lay Taung Lwan Nay Tar Par.mp3
09 A Chit Sone Yu.mp3
10 Ko Ba Wa Yae' Arr Pay Phaw.mp3


Hulk Share Download Links
01 Yin Khone Puu Tae' Moe Yar Thi.mp3
02 Mg A Chit Nge Phaw.mp3
03 Pan Kway Lann Ma Chit Thet Thay.mp3
04 Kit Thit Ma Ninn Si.mp3
05 War So Moe Nae' Pyan Kae' Par.mp3
06 Money.mp3
07 Bal Yat Htar Ni Thone Yar Thi.mp3
08 Ka Na Lay Taung Lwan Nay Tar Par.mp3
09 A Chit Sone Yu.mp3
10 Ko Ba Wa Yae' Arr Pay Phaw.mp3


Blogger အတွက် Admin Control Panel


Blogger အတွက် Admin Control Panel ြဖစ်ပါတယ်။ Admin Control Panel ကအေပါ်ကပံုေပါ့။ အဲ့ဒါကွျန်ေတာ့်ရဲ့ Admin Control Panel ပါ။ Blogger nav-bar ြဖုတ်ထားတယ်ဆိုရင်သူငယ်ချင်းတို့ Admin Control Panel လိုမယ်ထင်တယ်။ သူတို့လုပ်ထားတဲ့ Theme ေတွကိုသံုးရင်ေတာ့မလိုပါဘူး။ ကိုယ်စိတ်ြကိုက် Theme လုပ်ထားတဲ့သူေတွ Blogger nav-bar ကိုြဖုတ်ထားတဲ့သူေတွအတွက် Admin Control Panel လိုပါမယ်။ အဲေတာ့ ကိုယ့် Blog မှာ Admin Control Panel ထည့်ြကည့်ရေအာင်ဗျာ။

ပထမဦးဆံုး Blogger Dashboard ► Design ကိုသွားြပီး ေအာက်ပါပံုအတိုင်း ကိုယ့် BlogIdNumber ကို Notepad မှာမှတ်ထားလိုက်ပါ။


ြပီးေတာ့ Blogger Dashboard ► Design ► Edit HTML ►Expand Widget Templates ကိုအမှန်ြခစ်ေပးြပီး (အမှန်ြဖစ်မေပးလည်းရပါတယ်) ေအာက်ပါ Code ကိုရှာပါ။
<b:section class='sidebar' id='sidebar' preferred='yes'>
ကွျန်ေတာ်သံုးတဲ့ Theme ကေတာ့ဒီလိုရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့သံုးတဲ့ Theme ေတွေတာ့ ဘယ်လိုလဲမသိဘူး။ ရှာြကည့်ပါ။
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='2' showaddelement='yes'>

<b:widget id='Header1' locked='true' title='Ehlar™ (Header)' type='Header'/>

</b:section>

ေတွ့ြပီဆိုရင်အဲ့ဒီ Code ရဲ့အေပါ်မှာေအာက်ပါ Code ကိုထည့်လိုက်ပါ။
<span class='item-control blog-admin'><h2>Admin Control Panel</h2><a href='http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=BlogIdNumber'>New Post</a>

|

<a href='http://draft.blogger.com/blog-options-basic.g?blogID=BlogIdNumber'>Settings</a>

|

<a href='http://www.blogger.com/rearrange?blogID=BlogIdNumber'>Change Layout</a>

|

<a href='http://www.blogger.com/html?blogID=BlogIdNumber'>Edit HTML</a>

|

<a href='http://www.blogger.com/moderate-comment.g?blogID=BlogIdNumber'>Moderate Comments</a>

|

<a href='http://www.blogger.com/logout.g'>Sign Out</a>

</span>

အဲ့မှာ BlogIdNumber ေနရာမှာခုနကိုယ့်သိမ်းထားတဲ့ ကိုယ့် BlogIdNumber ကိုထည့်ပါ။ ြပီးရင် Save Template ေပါ့။ Preview ြကည့်ရင်မေပါ်ပါဘူး။ အဲ့ဒါေြကာင့် Save Template ကိုပဲနိုပ်လိုက်ပါ။ ြပီးရင်သူငယ်ချင်းတို့ Blog ကိုြကည့်လိုက်ပါ။ Admin Control Panel ေပါ်လာတာကိုြမင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါပါပဲ။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ။
Saturday, March 31, 2012
Posted by Eh Lar

Angry Birds Space Windows 7 Theme


Angry Birds Space Game ကိုေတာ့ ဒီမှာ ြကည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ Angry Birds Space Windows 7 Theme ြဖစ်ပါတယ်။ Windows 7 သမားများလိုရင်ေဒါင်းနိုင်ပါတယ်။ ေဒါင်းဖိုင်ထဲမှာ Wallpaper ၈ ပံု ပါပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

Download Angry Birds Space Windows 7 Theme
Friday, March 30, 2012
Posted by Eh Lar

Chop Chop Soccer


Gamerizon ကထုတ်တဲ့ဂိမ်းမ်ေတွမှာ ကွျန်ေတာ်စိတ်၀င်စားခဲ့တဲ့ Chop Chop Soccer ကိုအပျင်းေြပြပန်ကစားပါတယ်။ သူတို့ထုတ်တဲ့ဂိမ်းမ်ေတွေအာင်ြမင်တယ်လို့ေြပာရမယ်။ Chop Chop Ninja တုန်းကလည်းေအာင်ြမင်ခဲ့တယ်။ Chop Chop Soccer လည်းလူြကိုက်များခဲ့တာပဲ။ အြခားသူတို့ထုတ်တဲ့ဂိမ်းမ်ေတွလည်း လူြကိုက်များခဲ့တာပါ။ ကွျန်ေတာ်ကေတာ့ ေဘာသမား အဲ့ဒါေြကာင့် Chop Chop Soccer ကိုြကိုက်တာ :) ။ Chop Chop Soccer ဂိမ်းမ်က ကွျန်ေတာ်တို့ ကန်ေနကျေဘာလံုးဂိမ်းမ်ေတွလိုေတာ့မဟုတ်ဘူး။ တစ်သင်းမှာ ၃ ေယာက်တည်းပဲ။ ငါ့အသင်း ၃ ေယာက် နင့်အသင်း ၃ ေယာက် ေပါင်းမှ ၆ ေယာက်ပဲရှိတယ်။ ဂိုးသမား ၂ ေယာက်နဲ့ဆို ၈ ေယာက်။ကွင်းထဲမှာေပါ့။ ကစားနည်းကေတာ့ Drag ဆွဲရတာချည်းပဲ။ ေဘာလံုးလိုက်ရင် Drag , ကန်ရင် Drag , လှည့်ရင် Screen ကို ဖိထားြပီး နည်းနည်းပါးပါးလှည့်။ ေဘာလံုးဂိမ်းမ်ေတွကစားတဲ့သူေတွ သိပ်မြကိုက်ြကဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီ Chop Chop Soccer က ကစားရင်း ကစားရင်း ြကိုက်လာမဲ့ဂိမ်းမ်ပါ။ iPhone, iPodTouch သမားများ ရှိသင့်တဲ့ဂိမ်းပါ။ iPad သမားများကေတာ့ ကစားလို့ရပါတယ်။ iPad က iPhone, iPodTouch ထက် Screen ြကီးေတာ့ သူငယ်ချင်းတို့ လက်ညိုးပိုပူမှာဆိုးလို့ပါ။ ကွျန်ေတာ်ကေတာ့ တခါေလအပျင်းေြပေဆာ့ပါတယ်။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
အြပည့်အစံု ဒီလင့်ခ်မှာ ြကည့်နိုင်ပါတယ်။

iPod touch iPhone အတွက် ဒီလင့်ခ်မှာ ြကည့်နိုင်ပါတယ်။

iPad အတွက် ဒီလင့်ခ်မှာ ြကည့်နိုင်ပါတယ်။
Monday, March 26, 2012
Posted by Eh Lar

မဆိုးပါနဲ့ေကာင်မေလး ဇာတ်၀င်ေတး


မဆိုးပါနဲ့ေကာင်မေလး ဇာတ်ကားထဲကပါတဲ့ ဇာတ်၀င်ေတးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ေပးလိုက်ပါတယ်။ စိုင်းတစ်ေယာက်တည်းအတွက် တဲ့။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှုိင် ကိုေြပာတာလား သူတို့ စိုင်း ကိုေြပာတာလားေတာ့မသိဘူး။ ဇာတ်ကားထဲမှာေတာ့ Rap ေတွမပါဘူး Chorus ပဲပါတယ်။ အခု သီချင်းတစ်ပုဒ်လံုးနားေထာင်လို့ရေအာင် တင်ေပးလိုက်ပါတယ်။ Laurel အဖွဲ့ထဲက ေစာယုနန္ဒာ နဲ့ ရတနာ ဆိုထားတာြဖစ်ပါတယ်။ မဆိုးပါနဲ့ေကာင်မေလး ဇာတ်ကားထဲမှာ သရုပ်ေဆာင် မင်သား၊ မင်းသမီးကေတာ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှုိင် နဲ့ ၀တ်မှုန်ေရွှရည် ြဖစ်ပါတယ်။Posted by Eh Lar

{သြကင်္န်မိုး} ရုပ်ရှင်သီချင်းများ


၀၁။ အဖွင့်စကားေြပာ – တင်တင်ြမ
၀၂။ ြမူေမှာင်ေ၀ကင်း – သန်းြမတ်စိုး
၀၃။ ေနွဦးေရွှမန်းမာလာ – သန်းြမတ်စိုး၊ ဟန်တင်၊ ဖိုးညိုြမ၊ ြမတ်၀တ်ရည်
၀၄။ နှုတ်ခွန်းဆက် – အဖွဲ့
၀၅။တစ်ဖက်သားအချစ် – ေအးေအးခိုင်
၀၆။ ချစ်အာရံု – သန်းြမတ်စိုး
၀၇။ နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမှျ – သန်းြမတ်စိုး + ြမတ်၀တ်ရည်
၀၈။ ညချမ်းသဘင် – ြမတ်၀တ်ရည်
၀၉။ နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမှျ – ေနေအာင် + ေအးေအးခိုင်
၁၀။ အနုပညာပန်းတိုင် – ဟန်တင် + ြမတ်၀တ်ရည်
၁၁။ စိန်ေဗဒါပတ်စမ်း [တီးလံုး]
၁၂။ ေရွှမန်းသူ – ေမရွက်၀ါ
၁၃။ ေပျာ်ပါေစ [တီးလံုး]
၁၄။ ေနွအလှ – ေဇာ်၀မ်း
၁၅။ နှစ်သစ်မဂင်္လာ – ဟန်တင်
၁၆။ ညိုြမ - ေမရွက်၀ါ
၁၇။ ပိေတာက်တစ်မျက်နှာ – ေဇာ်၀မ်း
၁၈။ ေနွဦးကဗျာ – မီမီ၀င်းေဖ
၁၉။ နှုတ်ခွန်းဆက် – သန်းြမတ်စိုး + ြမတ်၀တ်ရည်
၂၀။ သြကင်္န်မိုး

အေပါ်လင့်ခ်ပျက်ေနပါတယ်။ ဒီမှာ ေဒါင်းပါ။

[Download Whole Album]

Sunday, March 25, 2012
Posted by Eh Lar

ြကာြဖူတစ်ပွင့်၏ သမိုင်း ဇာတ်၀င်ေတး


ြကာြဖူတစ်ပွင့်၏ သမိုင်း ဇာတ်၀င်ေတးတင်ေပးလိုက်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းက အြဖူေရာင်သစ္စာ ဇာတ်ကားမှာနာမည်ြကီးခဲ့တဲ့သီချင်းပါ။ ေဒွး (ကိုသားြကီး) နဲ့ မေရွှထိုက် ဆိုထားတာြဖစ်ပါတယ်။ ြကာြဖူတစ်ပွင့်၏ သမိုင်း ဇာတ်ကားမှာ ပါ၀င်သရုပ်ဆာင်တဲ့ မင်းသားကေတာ့ သူထူးစံ၊ သတ္တိ၊ ဟက်ကက် နဲ့ မင်းသမီးကေတာ့ ေဖွးေဖွး၊ ရတနာြဖူြဖူေအာင် ေနာက် များစွာ များစွာ ပါ၀င်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားထဲမှာပါတဲ့ ေနာက်ခံေတးဂီတသံစဉ်သီချင်းေတွလည်း တင်ေပးပါမယ်။ အခုေလာေလာဆယ်ဆယ်ေတာ့ အြဖူေရာင်သစ္စာ ကိုပဲအရင်နားေထာင်ြကည့်ပါခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ။


Posted by Eh Lar

Splinter Cell Conviction™


ကွျန်ေတာ် Splinter Cell Conviction™ ဂိမ်းမ်ကိုြပန်ကစားတာ ေတာ်ေတာ်ေတာ့ရေနြပီ။ ြပီးေတာ့ မြပီးေသးဘူး။ ဒီ Splinter Cell Conviction™ ဂိမ်းမ်ကို စကစားတုန်းက (စကစားတာေတာ်ေတာ်ြကပါြပီ) တိုင်ပတ်ခဲ့တယ်။ ပထမကွျန်ေတာ်တိုင်ပတ်တဲ့ေနရာက ေခွးေတွြကားမှာ အဲမှားလို့ ရဲေတွြကားမှာသွားရတဲ့အခန်းမှာ ကွျန်ေတာ်တိုင်ပတ်ခဲ့တာ။ အဲ့ဒါနဲ့ ဆက်မကစားေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒါေြကာင့် ဒီဂိမ်းမ်ကိုမကစားြဖစ်ေတာ့တာ။ အခုြပန်ေသေသချာချာြပန်ကစားတာ ဟုတ်ေတာ့ ဟုတ်ေနတယ်။ ဒါေပမဲ့ တိုင်ပတ်တာေတွရှိေသးတယ်။ သူငယ်ချင်းတိ်ု့ ကစားဖူးတဲ့သူေတွရှိမယ်။ မသိတဲ့သူေတွအတွက် ကွျန်ေတာ်လင့်ခ်ေတွပဲေပးလိုက်မယ်။ ဖိုင်ကြကီးေနလို့ တင်ေပးချင်ေပမဲ့တင်လို့မရဘူး။ နားလည်ေပးပါ။ iPod touch iPhone iPad သမား ဒီ Splinter Cell Conviction™ ကိုလိုချင်ရင် ေအာက်ပါလင့်ခ်ေတွမှာသွားြကည့်လိုက်ပါခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ။
iPod touch iPhone အတွက် ဒီမှာ ြကည့်နိုင်ြပီး iPad သမား များ ဒီမှာ ြကည့်နိုင်ပါတယ်။ Free ကေတာ့ ဒီေနရာမှာ ြကည့်နိုင်ပါတယ်။ ။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ။
Posted by Eh Lar

Blogger အတွက် jQuery Lightbox Image Overlay Pop Out Effect [Update]


Blogger အတွက် jQuery Lightbox Image Overlay Pop Out Effect Post ကို Update လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီ Image Effect က ကွျန်ေတာ့်အခုသံုးတဲ့ဆိုဒ်ရဲ့ Image Effect ပါ။ လူြကိုက်များတဲ့ Image Effect တစ်ခုပါ။ အစမ်းြကည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ထပ်ြကည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို Image Effect ကိုယ့်ဆိုဒ်မှာထည့်ချင်တဲ့သူေတွ ထည့်နည်းေြပာလိုက်ပါမယ်။

ပထမဦးဆံုး ဒီ Image Effect ကို ကိုယ့် Blog မှာထည့်မယ်ဆိုရင် Blogger Team ကလုပ်ထားတဲ့ Lightbox Image Overlay Effect ကို Disable လုပ်ရပါမယ်။ Disable လုပ်နည်း ေအာက်ပါ Post မှာြကည့်ပါ။

http://www.ehlar.com/2011/09/new-blogger-lightbox-feature.html

Blogger Team ကလုပ်ထားတဲ့ Lightbox Image Overlay Effect ကို Disable လုပ်ြပီးရင် jQuery Lightbox Image Overlay Pop Out Effect ထည့်နည်း ေအာက်ပါ Post မှာြကည့်လိုက်ပါ။

http://www.ehlar.com/2012/01/blogger-jquery-lightbox-image-overlay.html

အဲ့လိုထည့်လိုက်ြပီး အဆင်မေြပေသးဘူးဆိုရင် ကိုယ့် Template ထဲက </body> ရှာပါ။ ေတွ့ြပီဆိုရင်ေအာက်ပါ Code ကို </body> အေပါ်မှာထပ်ထည့်လိုက်ပါ။ ြပီးရင် Save Template ပါပဲ။

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

<style type="text/css">

    /* jQuery lightBox plugin - Gallery style */

    #gallery {

        background-color: #444;

        padding: 10px;

        width: 520px;

    }

    #gallery ul { list-style: none; }

    #gallery ul li { display: inline; }

    #gallery ul img {

        border: 5px solid #3e3e3e;

        border-width: 5px 5px 20px;

    }

    #gallery ul a:hover img {

        border: 5px solid #fff;

        border-width: 5px 5px 20px;

        color: #fff;

    }

    #gallery ul a:hover { color: #fff; }

    </style><script src="http://ehlar.googlecode.com/files/jquery.lightbox-0.5.min.js" type="text/javascript"/>

<link href="http://ehlar.googlecode.com/files/jquery.lightbox-0.5.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css"/><script type="text/javascript">

$(function() {

$('a[rel*=lightbox]').lightBox();

});

</script>

ဒါဆိုရင်အဆင်ေြပပါြပီ။ ပံုတင်နည်းကေတာ့ http://www.ehlar.com/2012/01/blogger-jquery-lightbox-image-overlay.html ထဲကအတိုင်းပါပဲ။ အဆင်မေြပရင် ေြပာပါ။ ကွျန်ေတာ်ထည့်ထားတဲ့ js နဲ့ css ေတွကိုသူငယ်ချင်းတို့လင့်ခ်နဲ့ ြပန်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ တင်ထားတဲ့ Code ေတွအားလံုးြပင်တတ်ရင်လိုသလိုြပင်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါပါပဲခင်ဗျား။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ။
Posted by Eh Lar

T-Home ရန်ကုန်သြကင်္န် [၁+၂]


သြကင်္န်သီချင်း Album အေဟာင်းနှစ်ခုပါ။ နားေထာင်ြကည့်ပါဦး။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

T-Home ရန်ကုန်သြကင်္န် [၁]

၀၁။ နှစ်ေယာက်အတူ – Cobra
၀၂။ ရွာပါသြကင်္န်မိုး – ြဖိုးြကီး
၀၃။ လန်းတဲ့သြကင်္န် – သှျီ
၀၄။ ကတိပျက်တဲ့ချစ်သူ – ပူစူး
၀၅။ ရည်းစားအလိုရှိတယ် – ဇမ်နူး
၀၆။ ေရှာင်ဖယ်မေနနဲ့ – ေဇာ်ပုိင်
၀၇။ အကဲြပိုင်မလား – ချစ်ေကာင်း
၀၈။ စကားလံုးမဲ့သြကင်္န် – ြကိုးြကာ
၀၉။ သြကင်္န်စာ – ေကာင်းထက်၊ The Trees
၁၀။ ရွှဲေအာင်ေလာင်းပါ – သီရိ
၁၁။ ေလာင်းလုိက်လန်းလိုက် လန်းလိုက်ေလာင်းလိုက် – ဖုိးကာ
၁၂။ တွဲြပီးေတာ့က – ြပည့်ဖူးခုိင်
၁၃။ သြကင်္န်ရည်းစား – ေကာင်းထက်
၁၄။ လူတိုင်းအတွက်သြကင်္န် – မျိုးေကျာ့ြမိုင်
၁၅။ T-Home -ဇမ်နူး


T-Home ရန်ကုန်သြကင်္န် [၂]

၀၁။ ပန်းမျိုးတစ်ရာ – ြဖိုးြကီး
၀၂။ ေနွဦးကဗျာ – ြကိုးြကာ
၀၃။ ေရေတွစိုကုန်ြပီ –
၀၄။ ညိုြမ – ဇမ်ဇူး
၀၅။ ရှာပံုေတာ်မင်းသားြကီး – ဖုိးကာ
၀၆။ ချမ်းတံုချမ်း – သီရိ
၀၇။ ေနွမ – ေဇာ်ပိုင်
၀၈။ ရက်ြမတ်သြကင်္န် – သှျီ
၀၉။ မမကိုယ်တိုင်က – ပူစူး
၁၀။ ေကာင်းေသာနှစ် – ေရွှထုိက်
၁၁။ ြပံုးပန်းေတွဆင် – ချစ်ေကာင်း
၁၂။ သြကင်္န်၀ိညာဉ် – ဖိုးကာ
၁၃။ ကမယ်ဆိုတီးပါမယ် – ေကာင်းဆက်၊ The Tress
၁၄။ မန်းြမို့သူဇာေမ – မျိုးေကျာ့ြမိုင်
၁၅။ T-Home – ဇမ်နူး

Saturday, March 24, 2012
Posted by Eh Lar

နှစ်သစ်မဂင်္လာ {၂}


ကွျန်ေတာ် သြကင်္န်သီချင်းများ Collection 2 မလုပ်ခင်မှာ သြကင်္န်သီချင်း Album ေတွအရင်တင်ေပးပါမယ်။ အရင်နှစ်ေတွက Album ေတွပါ။ အခု Album က ၂၀၀၂ တုန်းကထွက်ထားတဲ့ Album ပါ။ နားေထာင်ြကည့်ပါ။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ။

၀၁။ ေရွှမန်းေတာင်ရိပ်ခို
၀၂။ တူးပို့တူးပို့
၀၃။ ေနွဦးကဗျာ
၀၄။ ေရွှ၀ါေြမ
၀၅။ ကမယ်ဆိုတီးပါမယ်
၀၆။ နှစ်သစ်ချစ်ဦး
၀၇။ ရက်ြမတ်သြကင်္န်
၀၈။ သြကင်္န်လုလင်
၀၉။ ေရပက်ခံမယ်
၁၀။ မန်းြမို့သူဇာေမ
၁၁။ သြကင်္န်မိုးေရတန်ခူးေလ
၁၂။ ေရွှမန်းမာလာ
၁၃။ နှုတ်ခွန်းဆက်

4shared Download Links
01 Shwe Mann Taung Yeik Kho.mp3
02 Tu Po Tu Po.mp3
03 Nway Oo Ka Byar.mp3
04 Shwe War Myay.mp3
05 Ka Mel So Tee Par Mel.mp3
06 Hnit Thit Chit Oo.mp3
07 Yet Mya ThinGyan.mp3
08 ThinGyan Lu Lin.mp3
09 Ye Pet Kan Mel.mp3
10 Man Myo Thu Zar May.mp3
11 ThinGyan Moe Yal Tan Khuu Lay.mp3
12 Shwe Man Mar Lar.mp3
13 Hnote Khon Sat.mp3


Hulk Share Download Links
01 Shwe Mann Taung Yeik Kho.mp3
02 Tu Po Tu Po.mp3
03 Nway Oo Ka Byar.mp3
04 Shwe War Myay.mp3
05 Ka Mel So Tee Par Mel.mp3
06 Hnit Thit Chit Oo.mp3
07 Yet Mya ThinGyan.mp3
08 ThinGyan Lu Lin.mp3
09 Ye Pet Kan Mel.mp3
10 Man Myo Thu Zar May.mp3
11 ThinGyan Moe Yal Tan Khuu Lay.mp3
12 Shwe Man Mar Lar.mp3
13 Hnote Khon Sat.mp3


Posted by Eh Lar

အတိတ်ကအလွမ်းေကာင်မေလးေရ
နင့်ကိုသိရေနတဲ့ ငါ့ရဲ့သတိရြခင်းရထားက
ဘူတာမရှိေသးဘူးဟာ။

ေကာင်းကင်ေပါ်က ပျံသန်းေနတဲ့ ငှက်တစ်ချို့ကို
ငါြကည့်လိုက်ေတာ့ သူတို့အစာေတွ သယ်မလာပဲ
မျက်ရည်စေတွပဲသယ်လာတယ်လို့ ငါြမင်ေနတယ်။

ညေနခင်းကလည်း R ဇာနည်သီချင်းလို ဂန္တ၀င်ဆည်းဆာ
မဟုတ်ပဲ ငါ့အတွက်ေတာ့ အလွမ်းခါးခါးေတွပဲြဖစ်ေနတယ်။

နင်က နင့်ယံုြကည်ချက်အတွက် ငါကလည်း ငါ့မာနအတွက်
စိတ်သေဘာထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ေလေတာ့ ငါတို့နှစ်ေယာက်
အချစ်နှစ်ခုကိုစေတးခဲ့ဖူးတယ်ေနာ်။

အခု ...
ပိေတာက်ေတွပွင့်ရင် နင့်ကိုသတိရမိတယ်
April ေရာက်ရင် နင့်ကိုလွမ်းေနမိတယ်
ေနာင်တေတွ တစ်ေပွ့တစ်ပိုက်ေပါ့
ငါက အရူးလို့နင်ဟားတိုက်ေနမလား။

ဒါေပမဲ့....
နင့်ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကို အနမ်းတစ်ချက်နဲ့ နမ်းရှိုက်ြပီး
လက်ြပနှုတ်ဆက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ေကာင်ေလးတစ်ေယာက်
ကိုေတာ့ နင်မှတ်မိေသးရင် ငါေကျနပ်ပါတယ်။ ။

{မုတ်သုန်မိုး}


{မုတ်သုန်မိုး} ကေတာ့ ကွျန်ေတာ် အဲလာ ပါပဲ။ ကဗျာေတွေရးရင် အဲ့ဒီနာမည်သံုးြဖစ်မှာပါ။ အခုကေတာ့ ကဗျာလားဘာလားေတာ့မသိဘူး။ ကွျန်ပျူတာနည်းပညာေတွကိုစိတ်၀င်စားတဲ့သူကိုကဗျာေရးခိုင်းေတာ့လည်း ဘယ်ေရးတတ်မလဲဗျာ။ :) ေရးတတ်သလိုေရးလိုက်တာပါ။ ကွျန်ေတာ့်ညီမေလး အဲေဖာင် သူ့ကေလာင်နာမည်က ဗီရဏီမိုး ြဖစ်ပါတယ်။ သူ့သြကင်္န်ကဗျာကိုအားေပးလိုက်ပါဦး။ သူ့​ကဗျာကို ဒီမှာ​ ​ြကည့်နိုင်ပါတယ်။ ။
Posted by Eh Lar
Tag :

နှစ်ချို့ AprilApril ေရ
နင့်ရဲ့ကျီစယ်မှုေတွြကား လက်စမသတ်နိုင်ေသးတဲ့
ငါ့ရင်တွင်း ပံုြပင်တစ်ခု အြကိုေထာက်ပိေတာက်ေတွနဲ့
ခါေတာ်မီတူးပုိ ့သံေတွြကားမှာ အခန်းဆက်၀တ္တုရှည်အြဖစ်ေြပာင်းလဲ
နာတာရှည်ေ၀ဒနာရှင်ငါ။

ငါချစ်တဲ ့ပိေတာက် ငါြမတ်နိုးတဲ ့ ငု၀ါ တစ်ခါက ငါရင်ခုန်ခဲ့တဲ့သြကင်္န်
ဘယ်ဆီကိုများေရာက်ေနေရာ့။

ေ၀းကွာြခင်း နဲ ့ထားရစ်ခဲ့ြခင်းေနာက် အနည်ထိုင်စြပုလာတဲ ့တစ်စံုတစ်ရာဟာ
April ေရာက်တုိင်းြပန်လည်အသက်၀င်စြမဲ။

ဒီလိုနဲ ့ ဒီလိုနဲ့ပဲ (ငါ့အတွက်) April သြကင်္န်ဟာ အသက်မ၀င်ေတာ့တာ ြကာခဲ့ေပါ့။

အဲေဖာင် {ဗီရဏီမိုး}
Posted by Eh Lar
Tag :

Mobile နဲ့ PC အတွက် Angry Birds Space


ကွျန်ေတာ်အရင်တင်ထားတဲ့ Angry Birds ဂိမ်းမ်ေတွက ဒီမှာ ပါ။ ေဒါင်းလင့်ေတွကိုလည်းြပန်ြပင်ေပးပါမယ်။ ြပန်ြပင်လိုက်ြပီဆိုရင် အသိေပးပါမယ်။ အခုသူငယ်ချင်းများအတွက် Angry Birds Space ဂိမ်းမ်ကိုတင်ေပးလိုက်ပါတယ်။ iPod touch iPhone အတွက်နဲ့ PC ေတွအတွက်ြဖစ်ပါတယ်။ ကွျန်ေတာ်ေတာင်မကစားရေသးပါဘူး။ iPod touch iPhone သမားများအတွက်ကွျန်ေတာ် .ipa file ထည့်ထားြပီး PC သမားများအတွက် .exe နဲ့ကီးနှစ်ခုထည့်ထားပါတယ်။ လိုရင်ေတာ့အြမန်ဆံုးေဒါင်းလိုက်ပါ။ ေဒါင်းတဲ့သူေတွများလာရင် ကီးအလုပ်မလုပ်ေတာ့မှာဆိုးလို့ပါ။ အဲ့ဒါပါပဲ။ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ။

iPod touch iPhone အတွက်

PC အတွက်


Angry Birds Space 4 PC
Password - Www.Ehlar.Com
Friday, March 23, 2012
Posted by Eh Lar

Songs of the Week! (Apr 16, 2014)

Click [Here!] to find more: Songs of the Week!

Featured Entries

Remembering

Recent Posts

Chat Box

Recent Comments

Blog Archive Calendar

Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

- Copyright © Mr.Ehlar - Powered by Blogger - All Rights Reserved.